ipa logo
IPA lucenec

Čo je IPA

Slovenská sekcia IPA je nepolitickým, dobrovoľným, záujmovým zdruţením prís-lušníkov policajno-bezpečnostných sluţieb v aktívnej sluţbe alebo na dôchodku, bez rozdielu hodnosti, pohlavia, farby pleti, jazyka alebo náboţenstva spĺňajúcich pod-mienky členstva stanovené týmito stanovami. Jej cieľom je vytvárať putá priateľstva a podporovať medzinárodnú spoluprácu.

Čo je IPA?

 • nezisková organizácia
 • najväčšie medzinárodné združenie policajných úradníkov s počtom členov okolo 400 000 vo viac ako 61 krajinách na celom svete
 • neštátna organizácia s poradným štatútom v hospodárskej a sociálnej rade OSN a Rade Európy
 • jediná medzinárodná organizácia policajných pracovníkov bez rozdielu hodnosti, funkcie, jazyka, rasy, náboženstva a svetového názoru
 • politicky a odborne nezávislá
 • otvorená pre políciu každého štátu, ktorý umožní medzinárodné kontakty a výmenou skúseností medzi príslušníkmi polície

Aké ciele má IPA

 • podporovať priateľské vzťahy a vzájomnú pomoc medzi policajnými úradníkmi
 • napomáhať a podporovať výmenu skúseností v policajnej oblasti a prispievať tak k uľahčeniu medzinárodnej policajnej spolupráce
 • svojou spoluprácou s verejnosťou ovplyvňovať obraz a predstavy o polícii a tak pozitívne pôsobiť na vzťahy medzi občanmi a políciou
 • študijnými cestami a stretnutiami rozširovať znalosti svojich členov a pochopenie pre problémy druhých
 • v rámci svojich možností pomáhať v sociálnej oblasti
 • napomáhať vzájomnej tolerancii a prispievať k porozumeniu medzi národmi a udržaniu mieru

Čo IPA ponúka?

 • formou seminárov široký vzdelávací program realizovaný v informačnom a vzdelávacom centre na zámku v Gimborne
 • regionálne, národné a medzinárodné vzdelávacie stretnutia na všetkých piatych kontinentoch
 • štipendiá v cudzine pre doplnenie ďalšieho odborného vzdelania
 • policajné štúdium a vzdelávacie cesty do ďalekých krajín
 • každoročné medzinárodné stretnutie mládeže pre mladých členov organizácie IPA a pre synov a dcéry členov IPA
 • týždne priateľstva, športové súťaže a jubileá so sociálnym a kultúrnym pozadím k podpore medzinárodných stretnutí medzi členmi
 • medzinárodné programy výmeny mládeže, jedinečná príležitosť pre nové skúsenosti v oblasti vzdelávania a kultúry
 • cenovo výhodné rekreačné pobyty v hoteloch IPA doma a v zahraničí
 • možnosti poznávania policajných zariadení doma a v zahraničí a výmenu skúseností s kolegami bez rozdielov národnosti, hodnosti a služobného zaradenia