ipa logo
IPA lucenec

Podmienky členstva

Medzinárodná policajná asociácia (IPA) je občianske združenie. Členstvo je podmienené splnením predpísaných podmienok. Formy členstva sú riadne členstvo, mimoriadne členstvo a pridružené členstvo.

Riadnym členom IPA sa môže stať iba príslušník Policajného zboru, príslušník Železničnej polície alebo príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, ak je v uvedených policajno-bezpečnostých službách v služobnom pomere minimálne po dobu 2 rokov.

Mimoriadnym členom IPA sa môže stať:

  • a) fyzická osoba, ktorá bola príslušníkom Policajného zboru, príslušníkom Železničnej polície alebo príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže po dobu najmenej 15 rokov, zo služobého pomeru nebola prepustená v zmysle § 192 ods. 1 písm. d), e), f) alebo g) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, v súčasnosti je na dôchodku, je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony a ku dňu platnosti týchto stanov sa nemohla stať riadnym členom Slovenskej sekcie IPA
  • b) vdova alebo vdovec riadneho alebo mimoriadneho člena tejto sekcie.

Pridruženým členom IPA sa môže stať iba zahraničný príslušník policajných služieb štátu, v ktorom nie je založená národná sekcia IPA. Prihlášku za pridruženého člena Slovenskej sekcie IPA podáva žiadateľ písomne prostredníctvom Výkonného prezídia.

P r i h l á š k u za riadneho a mimoriadneho člena IPA podáva žiadateľ písomne prostredníctvom vedúceho územnej úradovne príslušnej podľa jeho služobného zaradenia alebo trvalého pobytu spolu s dvomi fotografiami formátu 3,5 x 4,5 cm, a to najneskôr do 30. júna kalendárneho roka. O prijatí žiadateľa za člena IPA rozhoduje prezident a generálny sekretár Slovenskej sekcie IPA na základe predloženej prihlášky odsúhlasenej vedúcim územnej úradovne, lehota pre spracovanie ktorej je 30 dní od jej doručenia generálnemu sekretárovi. Členstvo v Slovenskej sekcii IPA vzniká vydaním členského preukazu a zaplatením členského príspevku vo výške 20,- €.

Člen IPA, ktorý skončí služobný pomer, si môže ponechať riadne členstvo, ak:

  • a) jeho služobný pomer trval 15 a viac rokov a bol členom Slovenskej sekcie IPA aspoň 1 rok
  • b) služobný pomer trval menej ako 15 rokov a členom Slovenskej sekcie IPA aspoň 3 roky
  • c) služobný pomer skončil prepustením podľa § 192 ods. 1 písm. a), b) alebo c) alebo ods. 2 v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností sa môžete obrátiť na členov výboru územnej úradovne Lučenec, ktorí Vám radi odpovedia alebo poradia.