ipa logo
IPA lucenec

IPA

International Police Association (IPA) – Slovenská sekcia je členom „International Police Association“ so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Medzinárodné stanovy IPA a Medzinárodné pravidlá IPA sú záväzné pre International Police Association (IPA) - Slovenskú sekciu a kaţdého člena tejto sekcie, pokiaľ tomu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.